THE CHURNING OF SEA OF MILK

កូរសមុទ្រទឹកដោះ

ថែវនេះមានសភាពទ្រុឌទ្រោមខ្លាំង តែយើងអាចសម្គាល់បានថាជាសាច់រឿង កូរសមុទ្រទឹកដោះ។ រឿងនេះ បង្ហាញអំពីកិច្ចសហការរវាងពពួកទេវតា និងអសុរៈនាំគ្នាកូរសមុទ្រទឹកដោះ ដើម្បីទទួលបានទឹក​អម្រឹតដែលអាច​ធ្វើឱ្យ​ពួកគេមានជីវិតអមតៈ។ ពួកគេយកភ្នំមន្ទរធ្វើជាស្នូលដាក់ចំកណ្តាលមហាសមុទ្រ និងស្តេចនាគ​វ៉ាសុគី ធ្វើជាខ្សែ​ព្រ័តរុំ​ព័ទ្ធភ្នំ សម្រាប់ពួកអសុរៈកាន់ខាងក្បាល និងទេវតាកាន់ខាងកន្ទុយ។ សកម្មភាពកូរនោះបានធ្វើឱ្យ​ភ្នំមន្ទរ ស្រុតចុះ​ទៅ​បាតសមុទ្រជ្រៅទៅៗ រហូតមិនអាចកូរបាន ដូច្នេះអវតារបស់ព្រះនរាយណ៍មួយដែលជាអណ្តើកឈ្មោះ កូម៌ បាន​ផុសឡើង​ទ្រនៅក្រោមភ្នំដោយស្នូក​របស់ខ្លួន។ បន្ទាប់ពីបន្តសកម្មភាពកូរអស់រយៈពេលមួយពាន់ឆ្នាំ ភ្នំនៅតែមិន​មានលំនឹងល្អនៅ​ឡើយ ស្រាប់តែបំណែកភាគមួយផ្សេងទៀតរបស់ព្រះនរាយណ៍ បានផុសឡើងគង់នៅលើភ្នំមន្ទរ ដើម្បី​ទប់​លំនឹង ហើយមិនយូរ​ប៉ុន្មាន រតនភណ្ឌទាំងឡាយបានផុសឡើងជាបន្តបន្ទាប់។ ក្នុងផ្ទាំងចម្លាក់នេះយើងសង្កេតឃើញថាមាន​រូបចម្លាក់លម្អិត​ជាងផ្ទាំង​ចម្លាក់កូរសមុទ្រទឹកដោះនៅប្រាសាទអង្គរវត្ត នោះគឺការឆ្លាក់បង្ហាញនូវរតនភណ្ឌលេចចេញ​ដូចជាសេះ​ក្បាលប្រាំ ដំរីក្បាលបី ផ្កាសួគ៌ នាងលក្ស្មី​ ទេពអប្សរ និង កុណ្ឌីដែលមានទឹកអម្រឹត បានផុសឡើងនៅខាង      អសុរៈ តែពេលនោះព្រះនរាយណ៍បានប្រែក្រឡាជា​ទេពធីតាដ៏ស្រស់ប្រិមប្រិយមួយអង្គ នាំពួកទេពអប្សរទៅពង្វក់ពពួកអសុរៈឱ្យ​បោះបង់ទឹកអម្រឹត ទើបធ្វើឱ្យខាងអាទិទេព​ទទួលបានទឹកអម្រឹតមកសោយ ហើយក្លាយជាជីវិតអមតៈគ្រប់ព្រះអង្គ។

THE CHURNING OF SEA OF MILK

This bas-relief is very dilapidated but we can identify the story of the churning of sea of ​​milk. This story shows the cooperation between the devata and the asuras to churn the sea of milk, to get the Amrit water (nectar of immortality) and be immortal. They use Mount Mandara as the core centered on the ocean and the Naga King Vasuki as the rope that encircles the mountain. The asuras hold the head and the devata the tail. The churning action caused Mount Mandara sank to the bottom of the deep sea until it could not be stirred, so an incarnation of Vishnu, a turtle named Kurma, emerged beneath the mountain with its manger. After a thousand years of activity, the mountain was still unstable and suddenly, the avatar of Vishnu appeared on Mount Mandara to stabilize it, and a series of precious things appeared. In this bas-relief, we see that there are more detailed carvings than in the ones of the Churning of sea of ​​milk at Angkor Wat, such as five-headed horses, three-headed elephants, heavenly flowers, Princess Lakshmi, Apsara and Amrit, the nectar of immortality, that appeared on the asuras side.  At that time Vishnu transformed himself into a beautiful goddess and led the asuras to give up the nectar of immortality, so that the devata received the nectar and become immortal.

搅动乳海

这幅雕刻虽残破不堪,但我们仍可以从中辨认出搅动乳海的故事。它讲述的是天神(devata)与阿修罗(asuras)联手搅动乳海,以求寻得长生不老甘露的故事。他们将曼陀罗山(Mount Mandara)作为搅海的杵,把娜迦国王瓦苏基(Vasuki,瓦苏基是娜迦族之一,印度神话中巨大的眼镜蛇神。)当做绳索缠绕在山上,阿修罗拽蛇头、天神拽蛇尾,轮流拉扯,搅拌乳海。搅动时曼陀罗山不断下沉,直至落到海底无法再搅动。于是毗湿奴(Vishnu)的化身之一,龟王库尔玛(Kurma),潜入海中从底部将山驼起,充当底座。搅海行动持续了一千年,山体还是不稳定。毗湿奴的化身突然出现在山顶镇守此山,搅海持续进行,许多珍宝不断涌现,有五头马、三头象、天堂花、女神吉祥天、仙女以及出现在阿修罗一侧的“长生不死(Amrit)”甘露(这幅浮雕比吴哥窟内相同主题的作品雕刻更为细致丰富)。这时,毗湿奴变身一位美丽的女神,带领众仙女迷惑阿修罗放弃甘露,天神趁机拿到甘露获得永生。

Scroll top