MAHAYANA BUDDHISM PRATICE AND THE PROCESSING ASPECTS IN THE HOSPITAL

របៀបប្រណិប័តន៍ព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាន និងទិដ្ឋភាពក្នុងមន្ទីរព្យាបាលរោគ

សាច់រឿងសំខាន់ចំនួនពីរ ត្រូវបានរំលេចតាមរយៈចម្លាក់នៅលើជញ្ជាំងនៃរោងទងផ្នែកខាងត្បូងស្លាបខាងលិចនេះ។ រឿងទីមួយ បើយោងទៅតាមចម្លាក់ដែលយើងកំពុងមើលឃើញនេះ គឺបរិយាយអំពីការគោរពវន្ទាក្នុងកិច្ចសាសនា ចំពោះអាទិទេពព្រះនរាយណ៍ និងព្រះឥសូរ។ ប៉ុន្តែផ្អែកលើសិលាចារឹកនៅលើមេទ្វាបរិយាយថាទិសខាងត្បូងនេះ​សម្រាប់​និទាន ឬបូជាចំពោះពុទ្ធសាសនាមហាយាន រួមទាំងកាយវិការគោរពសណ្តូកលើដីដែលជាអត្តសញ្ញាណនៃការ​គោរព​បែបពុទ្ធសាសនាមហាយានដែលយើងឃើញមាននៅតំបន់ទីបេសព្វថ្ងៃ ព្រមទាំងស្ថានភាពរូងជ្រៅទៅក្នុងនៃ​ចម្លាក់ព្រះ​នរាយណ៍ ធ្វើឱ្យយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថា ចម្លាក់ព្រះនរាយណ៍ដែលយើងឃើញនេះ ប្រហែលជាត្រូវបាន​កែពីចម្លាក់ព្រះពុទ្ធនៅពេល​ក្រោយ។

រឿងទីពីរ រៀបរាប់ពីសង្វាក់កម្មក្នុងមន្ទីរពេទ្យនាអំឡុងសតវត្សទី១២។ ក្នុងសម័យកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧ ព្រះអង្គបានសាងសង់ប្រាសាទ សាលាសំណាក់ ផ្លូវ ស្ពាន ពិសេសគឺមន្ទីរពេទ្យ ដែលមានចំនួនរហូតដល់ ១០២កន្លែង ទូទាំងអាណាចក្រអង្គរ ដែលបញ្ជាក់ពីការយកព្រះទ័យទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជានុរាស្រ្តរបស់ព្រះអង្គ។ ចម្លាក់នៅ​ផ្នែកនេះ ជាភស្តុតាងតែមួយគត់ដែលបង្ហាញអំពីវិសាលភាពនៃសំណង់អគារសុខាភិបាល ដែលមានរហូតទៅដល់ប្រាំ​មួយខ្នង។ តាមរយៈចម្លាក់នេះ យើងសង្កេតឃើញពីដំណើរការនៃការព្យាបាល ដែលមានក្បួនខ្នាតច្បាស់លាស់ ដោយ​មានការចុះឈ្មោះពិគ្រោះជម្ងឺ ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងជាចុងក្រោយទទួលការព្យាបាលពីគ្រូពេទ្យ។

MAHAYANA BUDDHISM PRATICE AND THE PROCESSING ASPECTS IN THE HOSPITAL

These carvings highlight two main themes. The first, looking only on the bas-relief without detailed observation, describes the worshiping to Vishnu and Shiva. However, based on the inscriptions on the main door, it is said that this Southern direction is for legends or sacrifices to Mahayana Buddhism, including the gesture of respecting the deity by laying on the ground which is the identity of the Mahayana Buddhism worshiping way that we see in Tibet nowadays; and the greater depth of the Vishnu sculpture makes us conclude that the sculpture of Vishnu that we see may have been modified from the Buddha sculpture later.

The second one describes the hospital processing aspects probably during the 12th century. During its reign, Jayavarman VII built up a lot of edifices, for various purposes, throughout the Angkorian kingdom such as temples, lodges, roads, bridges, and especially 102 hospitals that proved that he was very caring about the public health. The carvings in this section are the evidence of the scope of the construction of up to six pavilions of health facilities. We can observe the process of treatment with clear rules, registration, consultation, diagnosis, and finally receiving treatment from a therapist.

大乘佛教膜拜与医院运作

这部分浮雕主要刻画了两大主题。放眼望去不看细节的话,第一幅浮雕描绘的是对毗湿奴和湿婆的膜拜。但从正门上的石碑铭文来看,南向据说是供奉神话人物或大乘佛教的方向,包括卧地敬神的姿势也是同现在西藏常见的大乘佛教的敬拜方式相似,在对毗湿奴雕像进行更加深入地研究后可以推断,这尊毗湿奴雕像可能后来根据佛像修改过。

第二幅描绘的可能是12世纪医院内的运作。阇耶跋摩七世在位期间在吴哥全国范围内修建了许多不同作用的建筑,如寺庙、学堂校舍、道路、桥梁、医院等,尤其是医院,全国多达102处,说明其非常注重公众健康。这部分浮雕证明每处卫生机构建设规模可达6个场馆之多。可以看出治疗流程管理明确,登记、咨询、诊断,最后是接受医生治疗。

Scroll top