JAYAVARMAN VII’S ARMY CAME TO SAVE ANGKOR – SACRIFICE CEREMONIES

ក្បួនទ័ពព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧ យាងមកសង្រ្គោះក្រុងអង្គរ និងពិធីបូជាយញ្ញ

នៅផ្នែកនេះ មានសាច់រឿងចំនួនពីរសំខាន់ត្រូវបានឆ្លាក់បង្ហាញ។ ផ្នែកទី១ (រូបទី១) ចម្លាក់នៅលើជញ្ជាំង រោង​ទងនេះទំនងពិពណ៌នាពីក្បួនដង្ហែកងទ័ព ដែលប្រហែលចេញពីក្រុងវិជ័យនៃប្រទេសចម្ប៉ារបស់ព្រះបាទជ័យវរ័្មនទី៧ មករំដោះក្រុងអង្គរពីការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពចាម ដែលមកពីនគរមួយទៀតនៅខាងត្បូងក្រុងវិជ័យនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ​១១៧៧។ ​នៅក្នុងក្បួនដង្ហែនេះ យើងឃើញ​មាន​ទ័ពសេះ ទ័ពដំរី​ ទ័ពថ្មើរជើង​ ដោយមានពាក់អាវក្រោះ​ ប្រដាប់ដោយ​ខែល ដាវ លំពែង ព្រះអគ្គី ​​វត្ថុស័ក្តសិទ្ធិ ព្រមទាំងគ្រឿងភស្តុភា​ផ្សេងៗ។ យើងក៏ឃើញមានក្រុមអ្នកបាំងក្លស់ ផ្លិត​​​ ទង់ជ្វាលា​ ក្រុមភ្លេងវាយឃ្មោះ ផ្លុំត្រែ​នាំចង្វាក់ដំណើរក្បួនផងដែរ។ មេទ័ពដែលគង់នៅលើដំរីក្រោយក្បួនភ្លេង ប្រហែល​ជាព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍មរតកព្រះបាទជ័យវរ័្មនទី៧ ដោយហេតុថាមានបាំងក្លស់ច្រើនជាងគេ ទ្រង់ពាក់​ម្កុដកំពូលបី អាវក្រោះ ព្រះហស្ថកាន់គ្រឿងរាជកកុធភណ្ឌ។

ផ្នែកទី២ (រូបទី២) ចម្លាក់លើជញ្ជាំងនៃតួប៉មនៅខាងស្តាំ បង្ហាញពីជីវិតនៃពួកតាបសនៅអាស្រមលើភ្នំមួយ មានដូចជាការស្វែងរកអាហារ ការស្នាក់នៅអាស្រម ដើម្បីរៀនសូត្រនូវគម្ពីរសាស្រ្តា និងកិច្ចបូជាយញ្ញមាន​ដូចជា ពិធីបូជាព្រះអគ្គី ពិធីអារដៃសម្រក់ឈាមចូលក្នុងភ្លើងហៅថាហោមពិធីដែលជាកិច្ចបូជាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រាហ្មណ៍ក្នុង  ព្រហ្មញ្ញ​សាសនា​ ដើម្បីបន់ស្រន់បន្ទន់ចិត្តអាទិទេព​ឱ្យសម្រេចបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួន។ យើងក៏ឃើញមានចម្លាក់ព្រះឥសូរ​មួយអង្គ ក្នុងកាយវិការធ្វើយោគ ដែលមានដៃកាន់អង្កាំក្នុងទម្រង់ធ្វើតបៈធម៌។

JAYAVARMAN VII’S ARMY CAME TO SAVE ANGKOR – SACRIFICE CEREMONIES

Carvings on the wall of this gallery highlight two main aspects. The first one (Fig.1) is probably depicting an army march, during 1177, leaded by Jayavarman VII on the way from Vijaya city of Champa to liberate Angkor from the invasion of the Cham army from the South of Vijaya. In this procession, we can see cavalry, elephants and infantry armed with armor, shields, swords and spears, sacred fire, royal sacred objects, and other logistics. We also see a group caring parasols, Chhvearlear flags (flag used for ceremony) and fan as well as a music group playing Kong, trumpets and other instruments to harmonize the marches of the procession.  The general sitting on the elephant behind the procession is probably representing Jayavarman VII, since he has the most parasols, wearing a three-crowned top, armor, and holding in his hand the royal representation objects.

The second one (Fig. 2), the bas-relief on the wall of the tower on the right, shows the life of the ascetics in a mountain such as finding food, staying in a hermitage to study and celebrate the sacrifice ceremonies as fire worship and flowing blood into the fire. This ceremony, called Hom ceremony, is an important worship ceremony of Brahmanism for the Gods to fulfill their wishes. We also see Shiva in a yoga gesture with hands holding beads.

阇耶跋摩七世率领军队收复吴哥和祭祀仪式

长廊墙上的雕刻主要描绘了两个内容:一是(图1)描绘了公元1177年,国王阇耶跋摩七世率领的军队从占婆王国的维迦亚城出发,打败来自维迦亚城南面的另一个王国的占军收复吴哥的场景。队列中可以看到有骑兵,大象军,身披甲胄、手持盾牌、剑、矛等装备的步兵,持有圣火、法器以及其他后勤物资,以及举着华盖、礼扇、旗帜的皇家仪仗队和敲锣、演奏管乐的军乐队。军乐队后方骑着大象的将领因其所用华盖层数最多,且头戴三尖王冠、身着铠甲、手持御用信物,故推测应该是阇耶跋摩七世圣驾。

二是(图2)右侧塔楼墙上的雕刻描绘了山中隐士的生活,如寻找食物、研习经文和举行火祭、血祭(割手滴血入火)等祭祀仪式而隐居的场景。血祭又称“圣露礼”,是婆罗门信徒祈求神灵、为实现愿望而举行的一种高规格婆罗门教祭祀仪式。还可以看到湿婆神手持念珠呈瑜伽姿势打坐修行。

Scroll top