THE MILITARY PARADE OF KING SURYAVARMAN II

ក្បួនបញ្ចុះពលរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី២

ថែវនេះមានប្រវែង៩៤ម៉ែត្រ ហើយចម្លាក់ពិពណ៌នាពីឆ្វេងទៅស្ដាំ អំពីក្បួនបញ្ចុះពលរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី២ដែលគង់លើភ្នំសិវបាទ។ គេឃើញមានពលដើរចុះមកក្រោម ដែលបង្ហាញថាព្រះមហាក្សត្រស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំមែន។ នៅផ្នែកខាងឆ្វេងគេឃើញព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី២បញ្ជាទៅមុខមន្រ្ដីផ្សេងៗ។ ចំណែកជួរខាងក្រោមនេះគឺជាក្បួនដង្ហែរបស់ស្រីស្នំ និងក្រុមភ្លេងជាមួយនឹងគ្រឿងអលង្ការ ព្រះអគ្នី តម្រង់ទៅកាន់ទីតាំងណាមួយ។ រីឯនៅផ្នែកខាងស្ដាំមានមេទ័ពជាច្រើននាក់ដែលមេទ័ពនីមួយៗមានយានជំនិះជាសត្វដំរី សត្វសេះ ហើយក៏មានបាំងក្លស់ចំនួនតិចច្រើនទៅតាមឋានានុក្រម។ នៅក្នុងក្បួនដង្ហែកងទ័ពនេះមានមេទ័ព២០នាក់ជិះដំរី ដែលឋានៈមេទ័ពនីមួយៗកំណត់ដោយចំនួនក្លស់តិច ឬច្រើន និងមានឈ្មោះក្នុងសិលាចារឹកតូចៗនៅក្បែរនោះបង្ហាញពីឈ្មោះមេទ័ព។ ចំពោះព្រះមហាក្សត្រ យើងអាចសម្គាល់បានដោយទ្រង់គង់លើដំរីមានបាំងក្លស់ចំនួន១៥ ព្រះសិរពាក់មកុដ និងមានរូបព្រះនារាយណ៍ដៃបួនគង់លើគ្រុឌ ជានិមិត្ដរូបតំណាងឱ្យព្រះមហាក្សត្រ។ នៅក្នុងក្បួនដង្ហែនេះក៏មានកងពលថ្មើរជើងជាច្រើនដើរជាជួរ ខ្លះមានពាក់អាវក្រោះ កាន់អាវុធដូចជា ដាវ លំពែង ធ្នូ និងព្រួញជាដើម ហើយកងពលផ្សេងៗមានឯកសណ្ឋានខុសគ្នា។ នៅខាងមុខក្បួនដង្ហែកងទ័ព មានព្រាហ្មណ៍កំពុងរៀបចំពិធីកិច្ចសាសនាដល់កងទ័ព និងដង្ហែព្រះអគ្នី ដែលមានអមដោយក្រុមភ្លេងដែលខ្លះផ្លុំស្នែង សំបកស័ង្ខ វាយគង និងខ្លុយជាដើម។ តាមសិលាចារឹកបញ្ជាក់ថាមានកងពល ”ស្យាំកុក” និងកងពល ”លវោ”។

THE MILITARY PARADE OF KING SURYAVARMAN II

This gallery, 94-meter long, describes, from left to right, the military parade of King Suryavarman II on Shivabat’s mountain (mountain of Lord Shiva’s palm foot). The troops are marching downhill – an indication that the king was on the top of the mountain. On the left section of the gallery, King Suryavarman II is seen issuing command to the royal officials. At the bottom row, we have ladies-in-waiting and the music band, accompanied by jewelry bearers and God of fire, marching in a procession towards an unknown location. On the right, we have troop commanders – some on horses, some on elephants – who are shielded by parasols in numbers corresponding to their ranks and hierarchy. Twenty commanders ride elephants and their respective ranks are indicated by the number of parasols erected on the elephant back, and names are inscribed on stone display nearby. The king is on an elephant shielded by 15 parasols, a crowned head, and Vishnu with four-arm on Garuda, symbolizing the king. The infantry soldiers march in rows – many of them wearing body armor and armed with swords, spears, bows and arrows. Other members of the entourage are in different kinds of uniform. At the head of the parade, Brahmins lead a religious ritual for the troops and the procession of God of fire, with the company of musical troupe beating gongs and blowing horns, conch and pipes. According to the stone inscriptions, the troops consist of “Syām Kuk” and “L’vo” divisions.

苏利耶跋摩二世国王的游行队伍

这段长 94 米的回廊从左到右描述了苏利耶跋摩二世国王在Shivabath 山峰的军队游行。正在下山的军队暗示着国王正在山顶。在回廊的左侧,可以看到苏利耶跋摩二世国王向王室官员下达命令。在最下面一排的游行队伍中,有侍女和乐队,在抬着珠宝的人和火神的陪同下,他们走向一个未知的地方。在右侧,我们看到军队的高级将领,他们中的一些人骑着马、一些人骑着大象,他们被阳伞保护着,阳伞的数量与他们的军衔和级别相对应。20名高级将领骑着大象,他们各自的级别通过大象背上竖起的阳伞数量显示出来,他们的名字被刻在周围的石头上。至于国王,他坐在被15把阳伞保护的大象身上,戴着一顶王冠,还有一个骑在哥鲁达上的四臂毗湿奴作为国王的象征。步兵列成方阵,齐步行进,他们中的许多人穿着铠甲,手持剑、矛、弓和箭。随行的其他成员则穿着不同类型的制服。在游行队伍的前头,婆罗门为军队和火神队列举行宗教仪式,还有敲锣、吹号角、海螺和笛子的乐队同行。根据碑文,军队由“暹克”和“拉沃”师组成。

Scroll top