3RD TERRACE OF BAYON TEMPLE

ជាន់ទី៣ នៃប្រាសាទបាយ័ន

ប្រាសាទបាយ័ន ជាប្រាសាទភ្នំដំបូងក្នុងពុទ្ធសាសនាមហាយានតំណាងអោយភ្នំព្រះសុមេរុ ដែលជាស្នូល​នៃចក្រវាឡ ដោយមានក្រុងអង្គរធំជាតំណាង។ ជាន់ទីបីនៃប្រាសាទបាយ័នដែលមានកម្ពស់ប្រមាណ ១៤ម៉ែត្រ ត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្រោមសណ្ឋានជា ”មណ្ឌល (MANDALA)” នៃពុទ្ធសាសនាមហាយានហើយមានន័យថា​ “យ័ន្ត​” ។ ជាទូទៅនៅត្រង់តួប៉មកណ្តាលជាផ្ចិតនៃយ័ន្តតាំងបង្ហាញនូវរូបទេពចម្បងមួយអង្គ ជាព្រះពុទ្ធរូបប្រក់នាគព្រះនាម “ជ័យពុទ្ធមហានាថ”។ ក្រោយពីរាជ្យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧ ដែលព្រហ្មញ្ញសាសនាត្រឡប់មកជាសាសនាទី១វិញ ប្រាសាទបាយ័នក៏ដូចជាប្រាសាទពុទ្ធសាសនា​មហាយានដទៃទៀតត្រូវបានកែប្រែជាបូជនីយដ្ឋានព្រហ្មញ្ញសាសនាវិញ។ នេះជាហេតុផលសំខាន់មួយដែលជ័យពុទ្ធមហានាថបានបាត់បង់នូវការគោរពបូជា និងត្រូវបានគេទម្លាក់ចោលក្នុងអណ្តូងជម្រៅប្រមាណ១៤ម៉ែត្រនៅតួប៉មកណ្តាលនៃប្រាសាទបាយ័ន។ ទើបតែក្នុងអំឡុងឆ្នាំ១៩៣៣ បំណែកជ័យពុទ្ធមហានាថ ត្រូវបានប្រទះឃើញក្នុងបាតអណ្តូងខាងលើ ដោយបុរាណវិទូបារាំងឈ្មោះ លោក Georges TROUVÉ ក្នុងពេលធ្វើកំណាយស្រាវជ្រាវអំពីគ្រឹះនៃតួប៉មកណ្តាលប្រាសាទ។ បំណែកពុទ្ធបដិមានេះ ត្រូវបានយកមកផ្គុំ និងជួសជុលឡើងវិញ ហើយក្រោមព្រះរាជ្យតម្រិះព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្ស ពុទ្ធបដិមាជ័យពុទ្ធមហានាថត្រូវបានធ្វើពិធីអភិសេកជាថ្មីនៅថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៣៤ និងតម្កល់គោរពបូជា រហូតដល់សព្វថ្ងៃនៅខឿនព្រះវិហារប្រាំពីរល្វែងដែលស្ថិតនៅទិសឦសាននៃប្រាសាទបាយ័ន ក្នុងក្រុងអង្គរធំ។ ផ្ចិតនៃយ័ន្តនេះព័ទ្ធជុំវិញដោយប្រាង្គចំនួនប្រាំបីសម្រាប់បូជាដល់ទេពឯទៀត និងស្រទាប់ខាងក្រៅ មានប្រាង្គចំនួនបួន ឈរស្របតាមទីតាំងនៃទិសសំខាន់ទាំងបួន (រូបទី១)

ដោយយោងតាមសិលាចារឹកនៅតាមមេទ្វារនៃតួប៉មនីមួយៗសរសេរឈ្មោះទេពផ្សេងៗនាំអោយយើងយល់ថា ប្រាសាទបាយ័នប្រៀបបានទៅនឹងធម្មសភា ដោយហេតុថាជាទីប្រជុំនៃអទិទេពនៃពុទ្ធសាសនាមហាយានផង និងព្រហ្មញ្ញសាសនាផង ដែលក្នុងនោះយើងឃើញមានចម្លាក់ទាក់ទងទៅនឹងព្រះវិស្ណុនៅទិសខាងលិច ព្រះសិវៈនៅទិសខាងជើង ព្រះពុទ្ធនៅទិសខាងត្បូង និងខាងកើតតម្កល់ទេពផ្សេងៗសម្រាប់​ព្រះរាជា ដែលហៅថាព្រះក្សេត្រ (រូបទី២)

តួកណ្តាលនៃប្រាសាទបាយ័នត្រូវបានបិទជាបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់ការងារអភិរក្ស ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ រហូតបញ្ចប់ការងារ។

3RD TERRACE OF BAYON TEMPLE

Bayon Temple is the first temple mountain in Mahayana Buddhism, symbolizing mount Meru, the core of the universe, represented by Angkor Thom city. The third terrace of the Bayon temple, about 14 meters high, was built in the form of “MANDALA” of Mahayana Buddhism, which means “Yon” in Khmer. Usually the central tower of the temple is the navel of the “Yon” and disposes one of the main statue of deity. For Bayon temple, we have Bouddha statue protected by the Naga named “Jaya Buddha Mahanath”. After the reign of Jayavarman VII, when Brahmanism returned to be the first religion of the nation, the Bayon Temple, as well as other Mahayana Buddhist temples, were converted into Brahmanical monuments. It is probably one of the main reasons why Jaya Buddha Mahanath lost his worship and was dumped into the well of 14 meters deep in the central tower of the Bayon temple itself. In 1933, the Jaya Buddha Mahanath statue pieces were discovered at the bottom of the well by French archaeologist, Georges TROUVÉ, while excavating the structure of the central tower. These pieces were assembled and restored. Following the initiative of the King Sisowath Monivong, on May 17th 1934, the statue restored was re-consecrated and set up for worshiping on the basement of the “Vihea Bram Pi Lveang” temple, located northeast of the Bayon temple. The center of the “Yon” is surrounded by eight towers dedicated to others deities, and the outer layer consists of four towers standing parallel to the positions of the four main directions. (Figure 1)

According to the inscriptions on the doorposts, the names of various deities in Buddhism and Brahmanism lead us to understand that the Bayon temple is considered as the Dhammapada because it is the center of deities of both Mahayana Buddhism and Brahmanism religions. Therefore, we observe that the Western part is dedicated to Vishnuism, Northern to Shivaism, Southern to Buddhism and Eastern to the royal pantheon. (Figure 2)

The central tower of Bayon temple is temporary closed for conservation and restoration work from February 1, 2020 until completion.

巴戎寺的第三

巴戎寺是大乘佛教中的第一座山寺,象征吴哥通城代表为宇宙中心的须弥山。巴戎寺的三层楼高约14米,以大乘佛教的“中心(MANDALA)”形状建造,意为“ 护符 (Yon)”。通常在塔的中心是护符的中心,展示着主要的神名为“Jaya Buddha Mahanath”的龙形佛像。阇耶跋摩七世统治之后,婆罗门教重新成为该国的第一宗教,巴戎寺以及其他大乘佛教寺院都被改建成了婆罗门教纪念碑。这导致Jaya Buddha Mahanath失去崇拜后并将倒入巴戎寺本身中央塔楼深度14米的井中的主要原因之一。直到1933年,法国考古学家Georges TROUVÉ在井的底部发现了Jaya Buddha Mahanath的雕像碎片,同时挖掘了中央塔楼的地基,并把这些碎片组装和修复。 在西索瓦·莫尼旺国王的倡议下,1934年5月17日,修复后的雕像被重新奉献,并在位于巴戎寺东北的“ Vihea Bram Pi Lveang”神庙的地下室供奉。“护符”的中心被八座献给其他神灵的塔所围绕,外层由平行于四个主要方向的位置站立的四个塔组成。

根据门柱上的铭文,佛教和婆罗门教中的各种神灵的名称使我们可以了解到,巴戎寺被视为佛法,因为它是大乘佛教和婆罗门教的神灵的中心。因此,我们观察到了,西方致力于奉献毗湿奴教,北方奉献给湿婆教,南方奉献给佛教,与东方奉献给皇家万神殿。

从2020年2月1日至完工,巴戎寺的中央塔暂时关闭,以进行保护和恢复工作。

 
Scroll top